Dla Wspólnoty Mieszkaniowej

Dobrze przygotowany do swoich zadań, doświadczony zarządca nieruchomości stanowi dla właściciela nieruchomości gwarancję, że nieruchomość jest i będzie utrzymana w sposób przejrzysty zarówno dla niego, jak też dla jej współwłaścicieli.

Aby jak najlepiej spełnić oczekiwania naszych Klientów i wywiązać się z dokonanej obietnicy szeroko zakrojonej współpracy, personel naszej firmy przy obsłudze nieruchomości będzie odpowiedzialny za następujące kwestie:

 • obsługę finansową
 • usługi administracyjne
 • usługi operacyjne
 • raportowanie.

 

Pod pojęciem obsługi finansowej między innymi rozumiemy:

 • obsługę konta bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z kontami indywidualnymi
 • przygotowanie rocznego planu gospodarczego
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Wspólnoty Mieszkaniowej
 • dzięki posiadanemu oprogramowaniu (e-kartoteka / program Mieszczanin) umożliwiamy członkom Wspólnoty Mieszkaniowej dostęp on-line do indywidualnych kont właścicieli lokali
 • bieżące prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania powierzchni wspólnych
 • okresowe rozliczanie zużycia mediów w lokalach należących do współwłaścicieli nieruchomości
 • przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej comiesięcznych informacji / zestawień o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz uzyskanych przychodach
 • windykację należności w zakresie podstawowym, doradztwo w zakresie windykacji wykraczającej poza działania standardowe, działanie w oparciu o uzgodnioną i zatwierdzoną procedurę windykacyjną.

 

Pod pojęciem usług administracyjnych między innymi rozumiemy:

 • w oparciu o obowiązujące procedury, z wykorzystaniem list kontrolnych przejęcie od developera lub dotychczasowego zarządcy dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, eksploatacyjnej lokali, finansowo – księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości przejętej dokumentacji
 • stworzenie i wdrożenie procedur dla zarządzanej / administrowanej nieruchomości
 • kontakt telefoniczny 24h na dobę z administratorem oraz internetowa obsługa mieszkańców
 • bieżąca współpraca i komunikacja pomiędzy Developerem / Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej / właścicielami mieszkań w sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem nieruchomości
 • wsparcie Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie wyboru optymalnej polisy ubezpieczeniowej dla nieruchomości, jak też procedowanie zgłaszanych z polisy szkód i zdarzeń
 • współpracę z podmiotami sąsiadującymi z zarządzaną nieruchomością, utrzymywanie dobrosąsiedzkich relacji, wspólne dążenie do rozwiązywania lokalnych problemów
 • codzienną weryfikację jakości świadczonych usług przez obsługę techniczną nieruchomości, ochronę, firmę sprzątającą i inne podmioty – współpracę z podwykonawcami podczas rozwiązywania codziennych problemów
 • przygotowywanie treści uchwał niezbędnych do bieżącego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej
 • zbieranie głosów w związku z głosowaniem uchwał o których mowa powyżej (także w indywidualnym toku zbierania głosów)
 • przygotowywanie zapytań ofertowych i organizowanie konkursów ofert, przygotowanie i negocjowanie umów w związku ze zbieraniem ofert dotyczących usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości lub/i wymaganych przepisami prawa
 • prowadzenie dokumentacji administracyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej i jej współwłaścicieli
 • organizacja i przygotowanie dokumentów do rocznych zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z postanowieniami ustawy i własności lokali i uzgodnieniami poczynionymi z Deweloperem lub/i Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Pod pojęciem usług operacyjnych między innymi rozumiemy:

 • prowadzenie na bieżąco książki obiektu budowlanego oraz przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy dotyczące danego typu nieruchomości
 • zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z DTR urządzeń, zaleceniami producenta / gwaranta oraz obowiązującymi przepisami
 • porady związane z niezbędnymi uregulowaniami techniczno – operacyjnymi dotyczącymi funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej oraz obowiązków Developera / Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
 • opracowanie i przygotowanie części rocznego planu gospodarczego dotyczącego prac remontowo – modernizacyjnych, które powinny być wykonane w danym roku na terenie nieruchomości wspólnej
 • na specjalne zlecenie przygotowywanie 5 letnich planów remontowo – modernizacyjnych, które powinny być wykonane na terenie nieruchomości wspólnej
 • optymalizację kosztów – poszukiwanie możliwości i rozwiązań
 • opracowanie procedur reklamacyjnych i koordynacja usuwania usterek stwierdzonych w częściach wspólnych nieruchomości
 • okresowe obchody nieruchomości, pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami Nieruchomości
 • zlecanie i kontrolę nad prawidłową realizacją zleconych zadań wraz z dokonaniem odbioru wykonania prac.

 

Raportowanie może obejmować poniżej przedstawione, przykładowe raporty, które możemy dla Państwa przygotować:

 • raport finansowy obejmujący porównanie osiągniętego planu gospodarczego z zaplanowanym, np. w zakresie wpływów z tytułu zaliczek wpłacanych przez współwłaścicieli, kosztów eksploatacyjnych, nakładów inwestycyjnych, nakładów na amortyzację i wymianę wyposażenia, remontów i napraw
 • raport dotyczący podjętych działań windykacyjnych, w tym spraw sądowych
 • raport ze zdarzeń mających miejsce w okresie raportowym
 • raz do roku przygotowanie materiałów do rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej uwzględniającego dane finansowe (rozliczenie planu gospodarczego, plan gospodarczy na rok kolejny, rozrachunki z właścicielami oraz sprawozdanie opisowe) oraz zorganizowanie zebrania.

 

Doświadczenie i rzetelność pracowników BERN NIERUCHOMOŚCI zapewnia naszym Klientom wymierne korzyści m.in. oszczędność czasu, spokój i profesjonalne zarządzanie lokalami przeznaczonymi pod wynajem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani świadczonymi przez nas usługami lub nie są Państwo zadowoleni z dotychczasowego zarządcy / administratora prosimy o kontakt celem analizy Państwa potrzeb i zaproponowania możliwie najlepszych rozwiązań, zgodnie z naszym mottem

Twój dom i Twoje bezpieczeństwo to nasza Odpowiedzialność